ربیعی: چهار بحران کنونی جامعه به وزارت کار مرتبط استبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی ربیعی» در جلسه عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم افزود: کانون توجه و حل این مسائل به این وزارتخانه ربط دارد. در گذشته فرایند رفاهی بدون هدفگذاری با سیاست های توزیعی ادامه داشت.
وی گفت: معتقدم پول در این حوزه ها هزینه کردیم اما با پاشیدن پول نه فقر از بین رفت و نه اشتغال حل شد. فرایند رفاهی همواره وابسته به درآمدهای نفتی بوده است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز می خواهم بگویم وضعیت ما مثل حسابداری است که دارایی نامشروع در آن است و می گویند سخت است محاسبه اش.
به گفته ربیعی، امروز وزارت تعاون کار صاحب نظریه و ایده است. معمولا اساتید دانشگاه زیاد هستند، در دانشگاه هم که به فصل نظریه می رسیم می گوییم برو جلو ، در صورتی که نظریه پایه هر کاری است. امروز در سیاست های رفاهی وزارتخانه نظریه دارد، هیچ سیاست توسعه ای بدون سیاست رفاهی موفق نمی شود.
وی ادامه داد: محرومان اگر از مواهب توسعه برخوردار نشوند، توسعه به مقصود نمی رسد.برنامه کاهش فقر و نابرابری و کاهش آسیب و اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم قابل انجام نیست.
ربیعی گفت: توانمند سازی مهارت انسانی ،ارتقای امنیت شغلی و صیانت از جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی ،پایدار سازی صندوق های بازنشستگی تبدیل بنگاه های وابسته به صندوقها به پیشران توسعه و برنامه تامین اجتماعی چند لایه برنامه ای بود که به مجلس و دکتر روحانی ارائه داده ام.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امحای فقر مطلق و تامین نظام چند لایه است و مقام معظم رهبری هم تاکید کردند. با همه نظام های حمایت و بیمه ها و حمایت از بهزیستی و حتی برنامه اشتغال فراگیر مبارزه با فقر می توانیم با برنامه ریزی و سرمایه گذاری پیشتاز شویم و بگوییم با فقر مبارزه کردیم و امحا کردیم و سایر ابعاد فقر رار کاهش دادیم
وی یادآور شد: ما مسئول مبارزه با فقرهای حرکتی، عاطفی، درآمدی، غذایی، سلامت، شناخت و حرکتی و حتی عاطفی هستیم .
به گفته وی، اشتغال یعنی مبارزه با فقر درآمد ،تقویت صندوق ها یعنی مبازره با فقر درآمد ،بیمه ها یعنی مبارزه با فقر سلامت ، مبارزه با بازماندگی ازآموزش یعنی مقابله با فقرتحصیلی و شناختی و حمایت از زنان خشونت دیده یعنی مبارزه با فقر عاطفی.
ربیعی افزود: امحای فقر آرزوی ما بوده است و تاکید رهبری و برنامه رئیس جمهوری امحای فقر بوده است.
امحای فقر انسانی تر شدن جامعه است.
وی گفت: ما آمادگی داریم و همت مشترک و کار گروهی می خواهد و با کمک دولت و مجلس و با برنامه ای که ارائه شده انجام دهیم و بگوییم یا ارمان بزرگ انقلاب از بین برود و یا کاهش دهیم.
ربیعی گفت: در این مدت داده های متغیر در خصوص آسیب ها را در سطح محلی تولید کردیم. خیریه ها و سازمانهای مدنی را دوبرابر کردیم. الگوی سه مرحله ای مقابله با آسیب ها را ما نوشتیم و به دکتر روحانی ارائه کردیم.من به دلیل شناخت از مقوله امنیت، امنیت اجتماعی را همسنگ امنیت ملی می دانیم. ساحت فقر و ساحت امور اجتماعی در ساحت اجتماعی و نه امنیتی قابل حل است.
وی گفت: مطالعات اقوام و مذهب را در برنامه وزارتخانه قرار دادم. برنامه های آتی خود را فقرهای همپوشان که در مرزها در مناطق قومی ایجاد شده قرار خواهم داد.
«خوشبختانه در این مدت اشکال فقر را شناسایی کردیم. چهار سال مزد بر تورم پیشی گرفت و شیبی که دولت اتخاذ کرد 67درصد بین مزد و تورم فاصله افتاد، بازنشستگان و کارگران قدرت خریدشان فرو افتاد.»
وی گفت: 11 میلیون حاشیه نشین شهری امروز بیمه شده و دفترچه هویت آنهاست، برخی از ایرانی ها این دفترچه ها را برای اینکه هویت ایرانی داشته باشند ، می دانند. در یک خانواده بلوچ دیدم که دفترچه درمان را روی شناسنامه قرار داده بود.
وی گفت: 170هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم. کسی برای من نوشت که از دولت زنگ زدند که ما در مورد بچه شما کار داریم که نگران شدم اما وقتی پاسخ دادم و فهمیدم از وزارت رفاه است ارام شدم. فرد پولدار بود و معلم خصوصی گرفته بود مفتخرم به عنوان ایرانی که دولت پیگیر کودک من بود. مهمترین برنامه من در حوزه فقر در دولت آینده کاهش انواع فقر خواهد بود.
«با همه توان و وجود خودم خواهم ایستاد، این طرح هیچگاه به زمین نمی خورد ، هر روز بهتر جلو می رود اشکالات ساختاری و کمبود منابع است. چون تشنگی در جامعه بود ما سریع حرکت کردیم.»

**بخش اشتغال
ربیعی گفت: من با اینکه می دانم اشتغال ابزار مختلف می خواهد اما وزارتخانه باید پرچم اشتغال را بردارد و این موضوع را دکتر روحانی از من خواستند هر چند سایر دستگاه ها همه دخیل هستند اما خوشبختانه به بلوغ نظری در مورد اشتغال رسیدیم.
وی با این پرسش که چرا اشتغال در خانه ها محسوس نیست، گفت: اینها عللی دارد که هم جمعیتی و هم سمت عرضه و تقاضا است اما حرکت شروع شده و هماهنگی بین دستگاهی شروع شده است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با اشاره به طرح تکاپو گفت: طرح تکاپو متکی بر مزیت های منطقه ای است. طرحی است که دولت در اقتصاد مقاومتی تصویب کرده است.
«سه سال پیش در مورد اشتغال صحبت کردم ، با رشد بدون اشتغال مواجه هستیم ، اما رشد کلاسیک 400هزار اشتغال بیشتر ایجاد نمی کند. در این چهار سال روی اشتغال فراگیر کار می کنیم تا هم بهره وری و هم رشد ایجاد کند و باقیمانده 975هزار را از اشتغال فراگیر ایجاد کنیم.»
وی با بیان اینکه برنامه دهگانه اشتغال را طراحی کردیم، افزود: برنامه کارورزی مدل جهانی دارد .متخصصان داخلی و 54 متخصص بین المللی به ایران آمدند که روی این طرح کار شود. همچنین اجرای این طرح را با نظام بیمه ای هماهنگ می کنیم. در حوزه رفاه و هم اشتغال پیشنهاد دارم اگر در خدمت شما بودم نیاز به کمیته دائمی که کمیسیون میان کمیسیونی خواهد بود که با تمام ظرفیتها کار را دنبال می کنیم.
وی گفت: در دورانی که ریزش نیرو به علت فقدان رشد به دوره ما رسید، آرامترین دوران میان دولت و جامعه کارگری داشتیم.
ربیعی گفت: سال های گذشته همواره در این خیابان آزادی تجمع کارگری بود اما در این چهار سال دوران اعتماد را پشت سر گذاشتیم .امروز کمترین چالش میان کارگر و کارفرما را داریم، اینها سرمایه اجتماعی کشور است. اعتماد بخشی از سرمایه اجتماعی کشور است.
به گفته وی،در چهار سال گذشته 57 درصد تشکل ها افزایش یافت. همچنین 32.5درصد از حوادث ناشی از کار کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: سیاست دراز مدت برای افزایش قدرت خرید دنبال می کنم.روزی که آمدم گفتم با تعاون کار و با کار به رفاه می رسیم. کدام کیک اقتصاد بزرگ شده است ایا بخش خصوصی ما 25درصد بزرگتر شد که تعاون در این کیک بزرگ رشد کند؟
«در دورانی که 56درصد کسری رشد داشتیم و رکود بود و از سویی همه واگذاری ها انجام شده و واگذاری نمانده که من سهم تعاون را بگیرم.»
ربیعی گفت: مطالعات نشان می دهد بخش تعاون را به جلو خواهیم برد ، در بخش تعاون کار در روزنه های جدید و روستا تعاون را دنبال می کنیم. زیر ساخت اشتغال تعاونی خواهد بود، امروز تعاونی های تامین جای رشد دارد. دارم تعاون را به سمتی می برم که جای رشد دارد.
وی گفت: کارهای کلینیکی برای احیای تعاونی ها انجام داده ایم ، دوباره می خواهیم احیا کنیم هرچند بخشی قابل اجرا نیست. من با وزیر کار چند کشور تازه تاسیس شده دیدار داشتم همه اینها گفتند اول مهارت را افزایش دادیم.
وی بودجه آموزش مهارت از کل بودجه آموزشی کشور را 1.4درصد عنوان کرد و گفت: باید با کمک شما هر ایرانی یک مهارت کسب کند. کسانی که مهارت کسب کردند رفتند سر کار.
«در توافق با ستاد کل نیروهای مسلح در مورد سربازخانه ها قرار است مهارت را تسری دهیم. اگر می خواهیم کشور توسعه یابد به مهارت بپردازیم.»
به گفته وی،20درصد از 700هزار میلیارد تومانی که برای رشد هشت درصدی در نظر داریم باید از طرق مهارت ایجاد شود.مهارت راه بی بدیل پیشرفت کشور است.

**بحران صندوقها
وی گفت: شاید بعدها نشستی با شما داشته باشم، در سال های قبل اولین بار آژیر در مجلس و دولت به صدا درآوردم «همه صندوق های هجده گانه ناپایدار است ، در صندوق تامین اجتماعی نسبت شش به یک است در برخی از صندوقها یک نفر کار می کند، 10نفر حقوق می گیرند باید منابع مصارف را دنبال کنیم.»
ربیعی گفت: امروز با پدیده ای روبرو می شویم در مدت چهار سال 1.5میلیون نفر به تعداد بازنشسته ها اضافه شدند. سیاست های حمایتی که دولت و یا مجلس در نظر دارد برای آنها جایگاه حمایتی ببیند با صندوق های بیمه ای نمی توان سیاست های حمایتی را دنبال کرد یا باید منابع امن را دید.
وی گفت: مطالعات عمیق کردیم ، الان سازمان بین المللی کار برای مطالعات صندوق ها به ایران آمده اند. راه نجات صندوق ها و حفظ تامین اجتماعی امروز استخراج شده است.حل مسائلی مثل یارانه، فقر ،اشتغال و صندوق ها اجماع ملی می خواهد همه باید یک حرف را بزنیم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در انتخابات تا حرف یارانه می زنیم می گویند دولت یارانه حذف کن.باید پیرامون صندوق ها گفت و گوی ملی کنیم.
«روزی که آمده بودم وزارت کار 5500 میلیارد ریال وام برای مستمری گرفته بودند، اما امروز برای توسعه است.»
به گفته وی، دولت پول مناسب برای دادن بدهی ها ندارد، واقعیت صندوق ها است که باید در کنار هم این کار را انجام دهیم. پر ارزشترین شرکت های ما امروز به بورس رفتند، کارهای بزرگی است که نمی بینند، شرکتها را با شفافیت به بورس بردیم. سیستم اطلاعاتی که فراهم کردیم امکان کنترل صندوق حتی در دفتر دکتر روحانی فراهم شده است.
همه کمیسیونها می توانند در شرکتهای ما حاضر شوند مطالعه کنند و بعد گزارش ها ارائه شود.
ربیعی گفت: یکی از راهبردهای مهم خروج از بنگاه داری صندوق ها است و همه باید کمک کنیم تا از بنگاه داری خارج شویم. راهبرد بزرگ ما است که خود را خلاص کنیم.
وی گفت: می دانم تعامل من با مجلس ضعیف بوده که به سمت جبران می روم.
به گزارش ایرنا، معاون امور مجلس رییس جمهوری هفدهم مردادماه نام 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
طبق ماده 205 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود.
«علی ربیعی» به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده است. وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی و مذهبی بود و پس از آن به کمیته پیگیری شورای انقلاب در بخش صنعت پیوست.
وی همزمان از موسسان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تهران بود و از آغاز انقلاب اسلامی به عنوان نماینده کارگران به عضویت شورای عالی کار درآمد.
ربیعی با آغاز جنگ تحمیلی از سال 1359 به سپاه پاسداران پیوست و 60 ماه خدمت در جبهه‌های غرب و مناطق عملیاتی را در کارنامه خود دارد.
دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در دولت از 1379تا 1384، مشاور اجتماعی رییس‌جمهوری از 1376 تا 1384، مسوول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسوول کمیته‌های تبلیغات از 1372 تا 1384، معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از 1366 تا 1372، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه 3 کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهدا، مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تا 1360، عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، عضو مسوول و سردبیر روزنامه کاروکارگر و عضو موسس و عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی کار از سوابق اجرایی ربیعی در سال های گذشته است.
برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تاکید بر کاهش آسیب های اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم و روستایی، توانمندسازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، تبدیل بنگاه های اقتصادی وابسته صندوق ها به پیشران اقتصاد ملی، توسعه تعاون، توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار محور برنامه های وی در دولت دوازدهم به شمار می رود.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*9123*1961* گزارش: زهره دریغ گفتار*انتشار: مریم مسعودانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید